Artykuły z kategorii

Szkolenia odbędą się w Olsztynie w terminach 17-19 marca 2014 roku oraz 14-16 kwietnia 2014 roku. Nabór wniosków do 10 lutego 2014 roku.


Przedsięwzięcie będzie organizowane jako dwa bloki tematyczne „Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności” oraz „Streetworking w środowisku osób bezdomnych”. Celem pierwszego z nich jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie tworzenia i funkcjonowania kompleksowego systemu pomocy społecznej w gminie, w zakresie standaryzacji w pracy z bezdomnymi. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie: tworzenia i funkcjonowania kompleksowego systemu pomocy społecznej w gminie; realizacji pracy socjalnej świadczonej na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością oraz wdrażania oraz rozwijania standardów zatrudniania i edukacji osób bezdomnych.


Z kolei celem warszatów „Streetworking w środowisku osób bezdomnych” jest zdobycie wiedzy w zakresie standardu pracy metodą streetworkingu w środowisku osób bezdomnych. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie: celów jednostkowych i systemowych usługi streetworkingu, usług streetworkingu, organizacji usługi streetworkingu oraz zasobów związanych z usługą streetworkingu.


Skierowane są do pracowników jednostek administracji publicznej bezpośrednio zaangażowanych w działalność z zakresu pomocy i integracji społecznej w tym jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej. Rekrutacja obejmie także pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy i integracji społecznej.

 


Program realizowany jest w ramach priorytetu I, Działania 1.2. Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Więcej informacji na stronie internetowej www.pfwb.org.pl