Artykuły z kategorii

pomoc7 stycznia 2014 roku mija termin składania ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego ogłoszonego na podstawie Uchwały Nr 59/773/13/IV  Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z  dnia 25 listopada 2013 roku.

 

Oferty można składać w obszarach edukacji i promocji zdrowia publicznego, rozwoju kultury fizycznej, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwoju  turystyki, aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, integracji środowisk kombatanckich oraz upowszechniania i ochrony praw konsumenta.

 

Informacje o konkursie dostępne są na stronie: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/417/2602/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_wykonanie_zadan_Samorzadu_Wojewodztwa_Warminsko-Mazurskiego_przez_organizacje_pozarzadowe_oraz_podmioty_wymienione_w_art__3_ust__3_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie_w_roku_2014/