Artykuły z kategorii

Wydawanie zezwoleń na odstępstwo od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowymPodstawa prawna

Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.). „W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza do celów zarybieniowych, hodowli, ochrony zdrowia ryb oraz do celów naukowo-badawczych, marszałek województwa może, w drodze decyzji administracyjnej, zezwalać na odstępstwo od zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2-7 i ust. 2 oraz w art. 10 ust. 1, a także na dokonywanie połowu ryb w obrębach ochronnych."Wymagane dokumenty

Wniosek do marszałka województwa warmińsko-mazurskiego winien zawierać:
* nazwę uprawnionego do rybactwa oraz adres,
* uzasadnienie,
* wykaz wód, na których planowany jest połów,
* gatunki i ilości ryb,
* termin połowu,
* sposób postępowania z rybami po pozyskaniu produktów płciowych,
* nazwę wylęgarni, w której będzie inkubowana ikra oraz planowane miejsca wprowadzenia do wód uzyskanego materiału zarybieniowego.

Zaleca się złożyć wymaganą dokumentację na 30 dni przed planowanym terminem połowu.

Wzór sprawozdania - wydawanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowymOpłaty

Opłata skarbowa od decyzji – 82,00 zł, na rachunek Urzędu Miasta Olsztyn w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Nr: 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513. Oryginał wpłaty należy dołączyć do wniosku.Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.