Artykuły z kategorii

Ocena wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej

 

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 2a ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985r (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.) „Oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim dokonuje marszałek województwa na podstawie operatu rybackiego, dokumentacji gospodarki rybackiej oraz programu ochrony i odbudowy zasobów ryb, co najmniej raz na pięć lat” oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r., w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 103).

 

Wymagane dokumenty:

* umowa na podstawie, której użytkowany jest obwód rybacki (umowa dzierżawy wraz z aneksami),
* aktualny operat rybacki wraz z opinią ,
* księgi gospodarcze,
* zestawienia roczne,
* protokoły połowu ryb i raków,
* protokoły zarybień (wraz z dowodami zakupu),
* zezwolenia wydane na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy  o rybactwie śródlądowym (jeśli takie były wydane),
* inne udokumentowane działania związane z rodzajem i zakresem zabiegów ochronnych wykonywanych przez uprawnionego do rybactwa w celu ochrony zasobów raków i ryb lub poprawy warunków ich bytowania w wodach obwodu rybackiego.

 

Tryb odwoławczy

Uprawniony do rybactwa w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z treścią protokołu, może złożyć na piśmie umotywowane zastrzeżenia -  zgodnie z  §7 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r., w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 103)

 

Adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
Biuro ds. Rybactwa
ul. Emilii Plater 1,  10-562 Olsztyn
pok. 353 i 444