Artykuły z kategorii

Podstawa prawna:

Art. 15 ust. 2b ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999 r.  Nr 66, poz. 750, z późn. zm.). „Obręb hodowlany ustanawia marszałek województwa, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek uprawnionego do rybactwa, który prowadzi działalność w zakresie chowu i hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.”Wymagane dokumenty:

* wniosek do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który zawiera następujące dane:
   - pełna nazwa i adres uprawnionego do rybactwa, telefon kontaktowy,
    - dane adresowe obiektu,
   - podstawowe dane o obiekcie (powierzchnia stawów ogroblowana i lustra wody, ilość stawów lub powierzchnia innych zbiorników wodnych służących do chowu lub hodowli ryb),
    - opis granic obrębu hodowlanego wnioskowanego do ustanowienia.
* aktualny wypis z rejestru gruntów,
* zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające aktualny wpis do rejestru hodowców ryb (zaświadczenie o nadzorze weterynaryjnym),
* mapa terenu z zaznaczeniem granic wnioskowanego obrębu hodowlanego wraz z naniesieniem cieków wodnych oraz punktów poboru i zrzutu wody,
* w przypadku wniosku o ustanowienie obrębu hodowlanego w ramach obwodu rybackiego - kopię umowy zawartej z uprawnionym do rybactwa w tym obwodzie,
* pozwolenie wodnoprawne, w przypadku, gdy jest ono wymagane (zgodnie z przepisami Prawa wodnego),
* raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na Obszar Natura 2000 z uwagi na charakter i lokalizację planowanej inwestycjiWzór sprawozdania - ustanawianie obrębów hodowlanych

 


Opłaty
Opłata skarbowa od decyzji – 10,00 zł, na rachunek Urzędu Miasta Olsztyn w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Nr: 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513. Oryginał wpłaty należy dołączyć do wniosku.Tryb odwoławczy
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


 
Wnioski należy składać pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
Biuro ds. Rybactwa
ul. Emilii Plater 1,  10-562 Olsztyn
pok. 353, tel. 89 521-92-63, -84