Artykuły z kategorii

Zadania wykonywane przez Samorząd Województwa  w zakresie rybactwa

 1. Ocena wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.
 2. Wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na odstępstwo od zakazów połowu ryb w okresach ochronnych i o wymiarach ochronnych, a także na dokonywanie połowu ryb w obrębach ochronnych.
 3. Ustanawianie lub znoszenie obrębów ochronnych.
 4. Wydawanie decyzji administracyjnych ustanawiających lub znoszących obręby hodowlane.
 5. Wydawanie decyzji administracyjnych zwalniających od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznających zbiornik wodny za nieprzydatny do jej prowadzenia na czas określony.
 6. Wydawanie zaświadczeń o wyniku dokonanej oceny  wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub, że takiej oceny nie dokonano.
 7. Wydawanie decyzji administracyjnych zobowiązujących użytkowników wód do umożliwienia swobodnego przepływu ryb w określonych wodach i na czas niezbędny do zapewnienia rybom ochrony i możliwości odbycia tarła.
 8. Wydawanie decyzji administracyjnych zobowiązujących uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim do zakazu lub zawieszenia połowu ryb niektórych gatunków z użyciem wybranych rybackich narzędzi i urządzeń połowowych w określonych wodach i na czas niezbędny do zapewnienia rybom ochrony i możliwości odbycia tarła.
 9. Podejmowanie uchwał ze wskazaniem miejsca i czasu, w którym obowiązuje całkowity albo częściowy zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb.
 10. Podejmowanie uchwał ustanawiających trzyliterowe oznaczenie powiatu, stosowanego do  oznakowania sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.
 11. Składanie wniosków o ukaranie w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
 12. Wszczynanie postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązków o charakterze niepieniężnym w przypadku uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązków określonych w pkt. 7 i 8.