W województwie warmińsko-mazurskim zarejestrowanych jest 13 Lokalnych Grup Działania (LGD), które mogą ubiegać się o środki finansowe w ramach osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Leader oznacza „powiązanie działań z zakresu rozwoju wsi”. Jest to sposób na mobilizowanie i realizowanie rozwoju wsi wśród lokalnych społeczności wiejskich. Podejście Leader zachęca mieszkańców obszarów wiejskich do poszukiwania nowych sposobów na osiągnięcie lub utrzymanie konkurencyjności poprzez najefektywniejsze wykorzystanie swoich atutów.
Z uwagi na różnorodność obszarów wiejskich strategie rozwoju są bardziej skuteczne i wydajne, gdy uzgadniane są i wdrażane na szczeblu lokalnym przez miejscowych partnerów.

Kluczowe cechy podejścia Leader:
1. Lokalne strategie rozwoju dla danego terytorium
2. Oddolne opracowywanie i wdrażanie strategii
3. Lokalne publiczno-prywatne partnerstwa: Lokalne Grupy Działania
4. Zintegrowane i wielosektorowe działania
5. Innowacja
6. Współpraca
7. Tworzenie powiązań

Partnerskie podejście rozwoju lokalnego jest realizowane przez lokalne grupy działania (LGD) spełniające następujące warunki:
- muszą one oferować zintegrowaną lokalną strategię rozwoju (LSR) opartą na elementach opisanych powyżej oraz być odpowiedzialne za jej realizację;
- muszą składać się z grupy już zakwalifikowanej do inicjatyw Leader II lub Leader+ , lub zgodnie z podejściem Leader, albo być nową grupą reprezentującą partnerów z różnych lokalnych sektorów społecznoekonomicznych na danym terytorium. Na poziomie podejmowania decyzji partnerzy ekonomiczni i społeczni, jak również inni przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, tacy jak rolnicy, kobiety wiejskie, młodzi ludzie oraz ich stowarzyszenia, muszą stanowić przynajmniej 50 % składu partnerstwa lokalnego;
-muszą wykazywać się zdolnością do określenia i wdrażania strategii rozwoju dla obszaru.

Lokalna grupa działania (LGD) jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Według danych z dnia 20 maja 2009 roku w województwie warmińsko-mazurskim zarejestrowanych jest 15 loklalnych grup działania.