Artykuły z kategorii

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozpoczął prace związane ze sporządzeniem projektu zmiany warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły.

„Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego przyjął „Program rozwoju żywności regionalnej, tradycyjnej, naturalnej wysokiej jakości w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016-2020”.

Program przedstawia kierunki działań i pomysły samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na rozwój jednej z inteligentnych specjalizacji regionu – produkcji żywności wysokiej jakości.

Specjalizacja opiera się na przemyśle rolno-spożywczym, dynamicznym rozwoju rolnictwa lokalnego oraz tradycyjnym przetwórstwie żywności, opartym o regionalne surowce i krótkie łańcuchy sprzedaży. Odpowiada ona na potrzeby konsumentów związane z promowaniem zdrowego stylu życia. Program skierowany jest do mieszkańców województwa, samorządów lokalnych, instytucji naukowo-badawczych, szkół, organizacji pozarządowych, izb gospodarczych i rolniczych, przedsiębiorców, rolników, inspekcji działających w tym sektorze.

Niektóre z działań to przedsięwzięcia dotyczące edukacji konsumentów oraz pracowników segmentu HoReCa w zakresie żywności regionalnej, tradycyjnej, naturalnej wysokiej jakości, rozpoznawalności żywności ekologicznej oraz zdrowego stylu życia, promocja takiej żywności poprzez np. udział w targach. Przewiduje się organizację regionalnych i lokalnych festiwali, festynów, kiermaszów żywnościowych i kulinarnych oraz wsparcie i pomoc w rozwoju przedsiębiorstw rzemieślniczych branży gastronomicznej.

Prowadzone będą również szkolenia o zróżnicowanym charakterze nt. zdrowego odżywiania, badania naukowe, w tym testy konsumenckie w zakresie zdrowego stylu życia. Planuje się także utworzenie „Miasteczka Smaku”, mającego na celu promocję żywności regionalnej, tradycyjnej i naturalnej w oparciu o lokalne rolnictwo, poprzez m. in. prowadzenie szkoleń, warsztatów kulinarnych, projektowanie narzędzi i gier edukacyjnych, tworzenie przewodników kulinarnych, organizację konferencji, warsztatów, spotkań.

Podstawę programu stanowi strategia rozwoju województwa, a finansowany będzie m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i innych funduszy dostępnych w tym zakresie.

Program rozwoju żywności regionalnej, tradycyjnej, naturalnej wysokiej jakości w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016-2020”

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Program rozwoju żywności tradycyjnej, regionalnej, naturalnej wysokiej jakości na Warmii i Mazurach w latach 2016-2020

 

W piątek 19 lutego ruszyły konsultacje społeczne dokumentu zawierającego pomysły samorządu województwa na rozwój jednej z inteligentnych specjalizacji regionu – produkcji żywności wysokiej jakości.

„Program rozwoju żywności tradycyjnej, regionalnej, naturalnej wysokiej jakości na Warmii i Mazurach w latach 2016-2020” jest skierowany do mieszkańców województwa, samorządów lokalnych, instytucji naukowo-badawczych, szkół, organizacji pozarządowych, izb gospodarczych i rolniczych, przedsiębiorców działających w tym sektorze, rolników, inspekcji.

Podstawę programu stanowi strategia rozwoju województwa, a finansowany będzie m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Konsultacje potrwają do 25 marca 2016 roku. Opinie można składać na piśmie lub drogą mailową na formularzu, który w piątek zostanie zamieszczony na stronie http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/ w zakładce Konsultacje społeczne/Zaproszenia do konsultacji. Odbędzie się również spotkanie konsultacyjne 9 marca o godz. 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego. 

POBIERZ: 

- Formularz konsultacji programu 
- Program rozwoju żywności 
- Ogłoszenie o konsultacjach 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna kolejny etap konsultacji I wersji projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014 – 2020).  Do konsultacji przedłożony został projekt PROW 2014-2020 stanowiący rozwinięcie Zarysu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 


Podstawowym narzędziem procesu konsultacji społecznych PROW 2014-2020 jest utworzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi specjalny organ opiniodawczo-doradczy, tj. Zespół wspierający prace nad przygotowaniem programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Przedstawiciele interesariuszy, uczestniczący w pracach Zespołu zgłosili propozycje i komentarze do prezentowanych dokumentów. Równolegle z pracami Zespołu prowadzone były konsultacje on – line. Odbyło się też wiele spotkań i konferencji prezentujących założenia nowego programu, podczas których interesariusze zgłaszali swoje postulaty i komentarze. Zebrane w ramach konsultacji uwagi, w tym zgłoszenia pisemne, zostały przeanalizowane i wykorzystane w pracach nad, przekazywaną do dalszych konsultacji, I wersją projektu PROW 2014-2020.

 

 

Zapraszamy do przekazywania uwag, komentarzy i propozycji do I wersji projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 15 września 2013 r.

 

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020)

Strona internetowa MRiRW dot. PROW 2014-2012

 


16 października 2008 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nowa perspektywa finansowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) będzie mieć istotne znaczenie w kształtowaniu i dalszym podtrzymywaniu tożsamości mieszkańców z obszarów wykluczonych i stanowić będzie swoiste wyzwanie dla rozwoju przestrzennego wsi.
Głównym celem Programu jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, działania w dziedzinie klimatu i rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań, z których trzy zostały powierzone samorządom województw, jako instytucjom wdrażającym. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego będzie realizował jedynie dwa działania objęte PROW 2014 – 2020, w tym:

1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, w tym: gospodarka wodno-ściekowa, budowa i modernizacja dróg lokalnych, ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, kształtowanie przestrzeni publicznej oraz inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele lokalnych produktów.
2. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w tym: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, wdrażanie projektów współpracy oraz funkcjonowanie lokalnej grupy działania.

Realizacja tych działań będzie miała na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Nowe możliwości wspierania zadań wpłyną na dalszy rozwój przedsiębiorczości, potencjału kulturalno-turystycznego, ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz dalszą modernizację infrastruktury technicznej.
Po raz pierwszy wsparciem będą objęte drogi lokalne na obszarach wiejskich. Dalsze wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju przez Lokalne Grupy Działania wzmocni realizację oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych oraz wesprze innowacyjne projekty, łączące zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe oraz historyczne.
Budżet działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014 – 2020 przypadający na województwo warmińsko-mazurskie wynosi 45 758 300 euro, co daje szóstą pozycję w skali kraju. Zatwierdzony podział środków w ramach powyższego działania dla naszego województwa kształtuje się następująco:
- Budowa lub modernizacja dróg lokalnych 30 000 000 euro;
- Gospodarka wodno-ściekowa 7 967 012 euro;
- Odnowa wsi na obszarach wiejskich 4 218 558 euro, w tym:
• obiekty pełniące funkcje kulturalne 1 054 639 euro;
• kształtowanie przestrzeni publicznej 1 054 640 euro;
• ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego 2 109 279 euro;
- Targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji produktów lokalnych 3 572 730 euro.

Łączna wysokość przyznanych środków na wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w tym: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, wdrażanie projektów współpracy oraz funkcjonowanie lokalnej grupy działania realizację lokalnych strategii rozwoju w województwie warmińsko-mazurskim wynosi blisko 37 mln euro, z czego ponad 30 mln euro stanowi budżet Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaś ponad 6 mln euro stanowią środki Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Więcej informacji

......................................................................................................................................................................................................................................

 

W województwie warmińsko-mazurskim zarejestrowanych jest 13 Lokalnych Grup Działania (LGD), które mogą ubiegać się o środki finansowe w ramach osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Leader oznacza „powiązanie działań z zakresu rozwoju wsi”. Jest to sposób na mobilizowanie i realizowanie rozwoju wsi wśród lokalnych społeczności wiejskich. Podejście Leader zachęca mieszkańców obszarów wiejskich do poszukiwania nowych sposobów na osiągnięcie lub utrzymanie konkurencyjności poprzez najefektywniejsze wykorzystanie swoich atutów.
Z uwagi na różnorodność obszarów wiejskich strategie rozwoju są bardziej skuteczne i wydajne, gdy uzgadniane są i wdrażane na szczeblu lokalnym przez miejscowych partnerów.