Artykuły z kategorii

Logotyp projektu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do składania w terminie od 18 kwietnia do 31 maja 2017 roku wniosków o przyznanie pomocy na targowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór prowadzony jest w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Pomoc ze środków unijnych obejmuje budowę lub przebudowę targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.

O wsparcie ubiegać się będą mogły gminy, powiaty, związki międzygminne oraz związki powiatów. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych i będzie przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji operacji PROW 2014-2020 wynosi 1 mln zł na jednego Beneficjenta.

Inwestycje mogą być realizowane w miejscowościach do 200 tys. mieszkańców. Powstałe lub przebudowane targowiska powinny być utwardzone, oświetlone, częściowo zadaszone, wyposażone w instalacje sanitarne oraz wyposażone w miejsca parkingowe. Dodatkowo powierzchnia handlowa przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych powinna stanowić co najmniej 30 % całej powierzchni handlowej. Na realizację zadań związanych z targowiskami, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczył 3 572 730 euro (ok. 15,5 mln zł)
Wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane z targowiskami składa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 15.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, III piętro, pokój 404. Dopuszczalne jest również składanie wniosków przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.).

Więcej informacji na stronie internetowej Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa – http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463-Aktualnosci_PROW_2014_2020-5473.htm

W poprzednim okresie programowania w ramach PROW 2007-2013, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego również realizował zadania w zakresie targowisk. W latach 2007-2013 z działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zrealizowano 12 operacji o łącznej wartości ponad 9 mln zł. Miejscowości, na terenie których zrealizowano operacje w zakresie targowisk w ramach PROW 2007-2013 to: Tolkmicko, Orneta, Szczytno, Kętrzyn, Giżycko, Dywity, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Olsztynek, Susz, Bisztynek i Ryn.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, realizując kolejne zadania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podejmuje inicjatywę wsparcia handlu bezpośredniego. Inwestycje w zakresie targowisk prowadzą do skrócenia łańcucha żywnościowego i zwiększenia udziału rolników w wartości dodanej. Budowa targowisk ułatwi dystrybucję produktów rolnych.