Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Komisja Europejska rozpoczęła pierwszy etap unowocześniania i uproszczenia wspólnej polityki rolnej. Otrzymane odpowiedzi będą pomocne w działaniach mających na celu określenie priorytetów polityki rolnej w przyszłości. 

Dzięki unowocześnieniu i uproszczeniu wspólnej polityki rolnej (WPR) - jednej z najbardziej ugruntowanych dziedzin polityki UE - będziemy mogli skuteczniej reagować na dzisiejsze wyzwania społeczne, polityczne, środowiskowe i gospodarcze.

Unowocześniona i uproszczona wspólna polityka rolna uwzględni kluczowe wyzwania, przed którymi stoi rolnictwo i obszary wiejskie, a jednocześnie przyczyni się do realizacji priorytetów politycznych Komisji (w szczególności w kwestii zatrudnienia i wzrostu gospodarczego), osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, jak również ukierunkowania budżetu na wyniki, uproszczenie i pomocniczość.

Konsultacje społeczne umożliwią rolnikom, organizacjom i innym zainteresowanym stronom wyrażenie opinii na temat przyszłości z tego zakresu. Na podstawie wyników konsultacji zostanie opracowany do końca 2017 r. komunikat przedstawiający wnioski dotyczące obecnego funkcjonowania WPR oraz udokumentowane możliwe scenariusze polityczne na przyszłość.

WIĘCEJ INFORMACJI