Ilustracja do tekstu

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (23 stycznia 2017 roku) podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji związaną z określeniem ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w 2017 roku.

Konsultacje kierowane są do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), mających w działalności statutowej sferę zadań publicznych obejmujących ochronę i promocję zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

W załączeniu:
1. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017
2. Zaproszenie do konsultacji
3. Formularz zgłaszania opinii i uwag