Artykuły z kategorii

Szynki i kiełbasy

Od nowego roku obowiązują przepisy ułatwiające rolniczy handel detaliczny.

Dzięki temu na prostszych zasadach będzie można produkować i sprzedawać produkty roślinne oraz zwierzęce we własnym gospodarstwie.

Rolniczy handel detaliczny polega na zbywaniu konsumentowi finalnemu żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym. W ramach rolniczego handlu detalicznego możliwa jest produkcja i przetwarzanie żywności pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego w sposób inny niż przemysłowy, np. przetwory zbożowe, produkty mięsne, produkty mleczne, przetwory z owoców i warzyw, gotowe posiłki mięsne i niemięsne.

Dotąd, by rolnik mógł prowadzić taki handel, potrzebne było spełnienie skomlikowanych formalności, teraz procedura została uproszczona. Zamiar prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej) należy zgłosić do właściwego powiatowego lekarza weterynarii poprzez złożenie wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów w formie pisemnej, w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Natomiast produkcję i sprzedaż żywności pochodzenia niezwierzęcego należy zgłosić do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego poprzez złożenie wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Ponadto nadzór nad jakością handlową żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym został powierzony organom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Istotnym warunkiem dla prowadzenia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego jest maksymalna ilość żywności oraz wielkość przychodów uzyskanych ze sprzedaży tych produktów w skali rocznej. Sprzedaż wytworzonych produktów do kwoty 20 tys. zł rocznie w ramach rolniczego handlu detalicznego jest nieopodatkowana. W przypadku przekroczenia tego limitu podatek będzie wynosił 2 proc. od obrotu (zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych). Wielkość sprzedaży, rodzaj przetworzonych produktów oraz osiągane dochody ze sprzedaży żywności muszą być dokumentowane w ujęciu rocznym w postaci dziennej ewidencji sprzedaży, narastająco od początku roku.

Szczegółowe informacje na temat procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego można uzyskać u właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Więcej informacji