Artykuły z kategorii

PROW 2014-2020 - logo

Od 2 listopada będzie można ubiegać się o przyznanie pomocy z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na gospodarkę wodno-ściekową.

Chodzi o nabór w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa.

Wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obliguje samorządy województw do poprawy warunków życia na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie ludności zamieszkującej te tereny dostępu do niezbędnej infrastruktury technicznej. Służyć temu będzie poddziałanie "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

W ramach działania będą realizowane m.in. inwestycje dot. gospodarki wodno-ściekowej. Maksymalna wielkość pomocy na tego typu operacje, ze środków EFRROW, wyniesie 2 mln zł na beneficjenta. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzić będzie ze środków własnych beneficjenta. O wsparcie będzie mogła ubiegać się gmina, spółka, w której jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego oraz związki międzygminne.

Dofinansowaniem objęte zostaną inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub wyposażeniu obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków:

Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy upływa 21 listopada 2016 r. o godzinie 15:00.

Link do szczegółowych informacji oraz dokumentów do pobrania