Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie uwag i propozycji do projektu „Programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020”.

Ideą programu jest wypracowanie koncepcji długofalowego rozwoju krajowego sektora rolno-żywnościowego. Koncentruje się na dziewięciu głównych rynkach rolnych, tj. rynkach: zbóż, rzepaku, wieprzowiny, wołowiny, drobiu, mleka i przetworów mlecznych, cukru, owoców i warzyw oraz tytoniu.

W rozdziale I programu zawarto analizę poszczególnych sektorów, w tym dane na temat ich struktury, produkcji, handlu zagranicznego, rysując tym samym obraz uwarunkowań rozwoju poszczególnych rynków. Rozdział II omawia najważniejsze dostępne instrumenty unijnego i krajowego wsparcia rynków rolnych. Z kolei rozdział III wskazuje cele i wyzwania w poszczególnych sektorach oraz propozycje działań, które należy podjąć, aby zrealizować wyznaczone cele.

Opracowanie ma także na celu usystematyzowanie oraz zebranie informacji o obecnie podejmowanych inicjatywach oraz kierunkach działań umożliwiających rozwój rynków rolnych w Polsce w perspektywie najbliższych czterech lat.

Konsultacje potrwają do 15 września 2016 roku. WIĘCEJ INFORMACJI