Artykuły z kategorii

Maki. Fot. www.stockvault.net

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 29 stycznia 2016 r., podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego określającego ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku i konopi włóknistych.

Konsultacje dotyczą też rejonizacji tych upraw.

Celem przedsięwzięcia jest zebrania stosownych uwag i opinii.

Konsultacje kierowane są do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), mających w działalności statutowej sferę zadań publicznych obejmujących ochronę i promocję zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Projekt uchwały

Zaproszenie do konsultacji

Formularz zgłaszania opinii i uwag