Jesienna panorama warmińskiej wsi - Klebark Wielki

Zarząd Województwa zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Nabór rozpocznie się 9 listopada i zakończy 31 grudnia 2015 r.

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność - to nowy instrument terytorialny – wprowadzony do realizacji w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Instrument ten bazuje na stosowanym w latach 2007-2013 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa podejściu LEADER i zachowuje jego podstawowe założenia.

Współfinansowanie lokalnych strategii rozwoju odbywać się będzie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Szczegółowe informacje