Artykuły z kategorii

Logotyp programu

Ponad 6 tysięcy dzieci z 223 szkół z gmin wiejskich na Warmii i Mazurach weźmie udział w ogólnopolskim programie badań przesiewowych słuchu.

Program jest kontynuacją analogicznych badań dzieci w wieku wczesnoszkolnym z obszarów wiejskich w Polsce, przeprowadzonych w latach 2008, 2010 i 2011. Poprzednie programy objęły łącz-nie ponad 350 tysięcy uczniów szkół podstawowych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Ideą przedsięwzięcia jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu, przede wszystkim u dzieci rozpoczynających naukę w szkole oraz uwrażliwienie rodziców, oraz środowiska szkolnego na problemy dzieci związane ze słyszeniem. W wyniku tego programu ma zostać także wyłonionych kilkanaście gmin, w których zostaną uruchomione pilotażowe ośrodki badań przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym. Planuje się również, w oparciu o sieć terenowych jednostek organizacyjnych KRUS, zorganizowanie ośrodków, w których możliwe będą telekonsultacje dzieci z programów badań przesiewowych oraz turnusy rehabilitacyjne.
Program na lata 2015/2016 podzielono na dwa etapy. W pierwszym (od września do grudnia 2015 r.) badania słuchu będą wykonywane w 8 województwach Polski wschodniej, w drugim (od marca do czerwca 2016) w 8 województwach Polski zachodniej.

Każde badanie słuchu jest uwarunkowane pisemną zgodą rodziców dziecka. Kilkuminutowe badanie obejmuje ankietę audiologiczną i audiometryczne badanie słuchu w zakresie częstotliwości 500-8000 Hz. Wyniki badań są zastrzeżone do wyłącznej wiadomości rodziców. Dzieci z wykrytymi zaburzeniami komunikacyjnymi otrzymują wskazania do dalszej diagnostyki, leczenia i rehabilitacji w ramach świadczeń refundowanych przez NFZ. Wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu u dzieci ma ogromne znaczenie dla zainicjowania i wdrożenia programu wczesnej interwencji medycznej, którego celem jest usprawnienie procesu komunikacji.

Organizatorami kampanii są Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek - Człowiekowi”.

Więcej informacji na stronie internetowej www.whc.ifps.org.pl