Artykuły z kategorii

Konferencja podsumowująca Program Operacyjny Ryby

W dniach 28-29 września 2015 r. w Kadynach odbyła się  konferencja podsumowująca wdrażanie osi priorytetowej 4 w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 w naszym województwie, w zakresie realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, funkcjonowania i współpracy Lokalnych Grup Rybackich z Samorządem Województwa.

Podczas spotkania przedstawione zostały najciekawsze  i największe projekty zrealizowane na Warmii i Mazurach w ramach osi 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa“ PO RYBY 2007-2013.

Konferencję uroczyście otworzył marszałek Gustaw Marek Brzezin, witając przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundacji Pomocy dla Rolnictwa FAPA, burmistrzów, wójtów, starostów, w szczególności prezesów, dyrektorów i członków Lokalnych Grup Rybackich oraz użytkowników rybackich, dzięki wysiłkom których  województwo warmińsko-mazurskie wdrażało oś 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.

Marszałek wspomniał dzień 4 sierpnia 2011 r., w którym Lokalne Grupy Rybackie z Warmii i Mazur uroczyście podpisały umowy z MRiRW na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich w ramach osi 4 priorytetowej Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013. Był to niewątpliwie sukces naszych Stowarzyszeń, ponieważ znalazły się w czołówce LGR w Polsce przewidzianych do dofinansowania zajmując miejsca 1, 4, 6 i 13 z budżetem ok. 106 mln zł.

Podsumowując marszałek Gustaw Marek Brzezin stwierdził, że w latach 2011-2014 LGR złożyły do Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 705 wniosków na kwotę ok. 160 mln zł, co przewyższało kwotę alokacji. Samorząd Województwa w latach 2012-2015 przyznał pomoc dla 371 beneficjentów na łączną kwotę ok. 90 mln zł, w tym dla 84 beneficjentów sektora publicznego na kwotę 29 mln 424 tys. zł oraz 287 beneficjentów sektora społeczno-gospodarczego na kwotę 60 mln 445 tys. zł.

Marszałek podziękował beneficjentom, którzy zrealizowali swoje projekty oraz przedstawicielom zaangażowanych instytucji, którzy przyczynili się do właściwego  wykorzystania pomocy finansowej w ramach programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.

Sylwia Jaskulska, członek Zarządu Województwa, przedstawiła prezentację nt. wykorzystania środków finansowych przez poszczególne LGR wraz z przykładami zrealizowanych projektów oraz podkreśliła dobrą współpracę Samorządu Województwa z LGR. Pozyskane fundusze z osi 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 posłużyły osiągnięciu celów zawartych w Lokalnych Strategiach Rozwoju Obszarów Rybackich takich, jak wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów objętych LSROR, wzrost przedsiębiorczości i usług dla społeczności lokalnej, wsparcie dla sektora rybackiego, ochrona środowiska oraz dziedzictwa przyrodniczego. Jednocześnie przyczyniły się do rozwoju współpracy w ramach LGR, pomiędzy sektorem gospodarczym, społecznym i publicznym w naszym województwie. Partnerstwo tych trzech sektorów to sprawa niebagatelna, która w przyszłości warunkuje realizację zaplanowanych działań, inwestycji oraz kierowanie rozwojem danego obszaru przez społeczność lokalną, co jest jednym z elementów Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020.