W siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu odbyło się Forum „Polodowcowy Raj Krajobrazowy – różnorodność zasobów przyrodniczych województwa warmińsko-mazurskiego”.


W kwietniowym spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych, natomiast w majowym nauczyciele i uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Wśród uczestników znaleźli się laureaci konkursów nawiązujących tematycznie do hasła tegorocznego spotkania młodych ekologów. Na temat różnorodności i bogactwa zasobów przyrodniczych wybranych mezoregionów uczestnicy konkursów wypowiadali się w różnorodnej formie: literackiej, plastycznej oraz prezentacji multimedialnej.


Najmłodsi uczestnicy (uczniowie szkół podstawowych) w swoich prezentacjach „Na bogato znaczy różnorodnie” przedstawiali wybrane zasoby biologiczne okolicy, w której mieszkają. Podejmowali też próbę odpowiedzi na pytanie: „Jak rozmaitość biologiczna przyczynia się do tworzenia krajobrazu najbliższej okolicy i dlaczego człowiek powinien szanować różnorodność ekosystemów”. Szansę zaprezentowania swojej twórczości otrzymało również troje laureatów konkursu eko-literackiego „Zdumiony meandrami świata – oblicza przyrody ojczystej”.


Głównym punktem programu Forum dla szkół ponadpodstawowych był wykładu profesora UWM w Olsztynie Stanisława Czachorowskiego. W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Bioróżnorodność, czyli co wynika z ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego” zwrócił uwagę na praktyczny aspekt pielęgnowania różnorodności biologicznej, kierując uwagę słuchaczy na związek między tym, co na talerzu a różnorodnością biologiczną. Omówił też czynniki wpływające na zmiany bioróżnorodności, akcentując „wędrówki” zamierzone i niezamierzone gatunków oraz ich konsekwencje dla zasobów lokalnych.