Artykuły z kategorii

W całym budującym się systemie stypendialnym w Polsce brakuje programów lokalnych czy regionalnych, kierowanych do osób wybitnie uzdolnionych, które startują z powodzeniem w różnych konkursach i olimpiadach – regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Uczniowie z Warmii i Mazur odnoszą w nich sukcesy. W nagrodę często dostają stypendia edukacyjne z innych krajów. Takie propozycje nasi uczniowie dostają m.in. z Anglii, USA, Kanady, Chin. Państwa te doceniają potencjał rozwoju intelektualnego Polaków, otwierają wrota swoich uczelni dla przybyszów z Warmii i Mazur, jednakże często młodzież z tych szans rezygnuje. Brak środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania, dojazdu do szkoły itp. sprawiają, że tylko wyjątki wykorzystują wygraną życiową szansę. Drugą barierą jest brak możliwości finansowania przez rodziców dzieci wybitnie uzdolnionych dalszego rozwoju ich umiejętności w kraju.

W związku z tym samorząd województwa objął Programem młodzież wybitnie uzdolnioną z terenu Warmii i Mazur. Co roku są przyznawane cztery stypendia naukowe – dwa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą i dwa dla studentów. Stypendium jest wypłacane jednorazowo na dany rok szkolny czy akademicki w wysokości 7 tys. zł.
O ich przyznaniu decyduje Zarząd Województwa na podstawie propozycji przedłożonej przez komisję, w której skład wchodzą: wicemarszałek województwa odpowiedzialny za edukację, dwóch Członków Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa, Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciel organizacji naukowej.

Regionalny Program Wspierania Edukacji Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej

Celem Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej jest wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i studentów z terenu Warmii i Mazur, którzy dzięki swojej nieustannej pracy, ogromnemu zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie sukcesy naukowe oraz chcą się nadal rozwijać i zgłębiać wiedzę.

Regionalny Program Wspierania Edukacji Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej skierowany jest do grupy osób pobierających naukę w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą oraz studentów wyższych uczelni z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Z tej grupy osób o stypendium naukowe mogą ubiegać się uczniowie i studenci, którzy są laureatami np. konkursów, olimpiad przedmiotowych na poziomie regionalnym, krajowym, międzynarodowym i potrafią przedstawić udokumentowany opis drogi swojego naukowego rozwoju.

ZAŁOŻENIA  REGIONALNEGO PROGRAMU WSPIERANIA EDUKACJI MŁODZIEŻY  WYBITNIE UZDOLNIONEJ

 1. Podstawową formą wyróżnienia szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów z terenu Warmii i Mazur jest stypendium naukowe Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwane dalej „stypendium naukowym”.
 2. Stypendium naukowe ma służyć rozwojowi szczególnych uzdolnień ucznia i studenta i może być przeznaczone wyłącznie na cel związany z uzdolnieniami ucznia i studenta, a w szczególności: na zakup materiałów szkoleniowych, pokrycie kosztów dojazdu do szkoły - uczelni, sfinansowanie lub dofinansowanie kursów /językowych, komputerowych/, itp.
 3. Co roku przyznawane są cztery stypendia naukowe: dwa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dwa dla studentów.
 4. Stypendium naukowe ucznia, studenta wypłaca się jednorazowo na dany rok szkolny/akademicki w wysokości 7.000zł.
 5. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium naukowego rozstrzyga Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie propozycji przedłożonej przez Komisję.
 6. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - właściwy ds. edukacji, dwu członków Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, przedstawiciel organizacji naukowej (Forum Naukowego).
 7. Przewodniczącym Komisji jest Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – właściwy ds. edukacji.
 8. Komisja rozpoczyna  obrady  w obecności 50% członków komisji.
 9. W rozstrzygnięciu o przyznaniu stypendium naukowego określa się jego wysokość i przeznaczenie, termin i warunki wypłaty.
 10. Wniosek należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej.
 11. Wniosek należy składać w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego  w Olsztynie raz w roku w terminie do dnia 15 sierpnia.
 12. Komisja rozpatruje wnioski jednorazowo każdego roku w terminie do dnia 20 września.
 13. Rozstrzygnięcie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przyznaniu stypendium naukowego jest ostateczna

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Decyzją zarządu województwa warmińsko-mazurskiego przyznano stypendium naukowe Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok szkolny/akademicki 2013/2014, następującym osobom:

 1. 1. Julia Klaudia Abramczyk
 2. Wojciech Augusiewicz
 3. Piotr Majcher
 4. Andrzej Jan Syrwid

Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznano stypendium naukowe Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok szkolny/akademicki 2014/2015 następującym osobom:

 1. Mariuisz Bodzioch
 2. Marek Friedrich

Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznano stypendium naukowe Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok szkolny/akademicki 2015/2016 następującym osobom:

 1. Jakub Morze
 2. Arkadiusz Przemysław Ogonowski
 3. Pamela Światłowska
 4. Małgorzata Osowiecka

Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznano stypendium naukowe Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok szkolny/akademicki 2016/2017 następującym osobom:

       1. Damian Burczyk
       2. Diana Marta Mościcka
       3. Mariusz Bodzioch