Artykuły z kategorii

 Nagroda Naukowa Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego została ustanowiona Uchwałą Nr 57/164/00 Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 21 sierpnia 2000 r.

Nagroda Naukowa jest przyznawana za szczególne osiągnięcia naukowe, mające istotne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Nagroda jest przyznawana na wniosek Olsztyńskiego Forum Nauki, który wyłania kandydata w drodze postępowania konkursowego. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:
- Rady Wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
- Prezydia Rad Naukowych placówek badawczych, zlokalizowanych w Województwie Warmińsko-Mazurskim.
- Prezydia Zarządów olsztyńskich oddziałów ogólnopolskich towarzystw naukowych.
- Troje członków OFN, specjalistów z zakresu, którego wniosek dotyczy.
- Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Udokumentowane wnioski o przyznanie nagrody należy składać w terminie do 31 grudnia każdego roku, w sekretariacie Olsztyńskiego Forum Nauki, które w wyniku postępowania konkursowego wyłoni i przedłoży wniosek do nagrody Marszałkowi Województwa.

Nagroda może wynosić od 3 000 do 6 000 złotych.

Szczegółowe zasady konkursu o Nagrodę Naukową Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

§1

Ustanowienie nagrody za szczególne osiągnięcia naukowe ma na celu:
1) promowanie prac łączących walory naukowe z ich użytecznością w praktyce,
2) wyróżnienie przedstawicieli olsztyńskiego środowiska naukowego, których dorobek znajduje praktyczne zastosowanie,
3) pobudzanie zainteresowania jednostek gospodarczych wynikami badań olsztyńskich ośrodków naukowych,
4) przyczynianie się do rozwoju gospodarczo-społecznego regionu.
 
§2
Konkurs dotyczy oryginalnych wyników badań naukowych (za ostatnie 3 lata), służących opracowaniu rozwiązań, wynalazków oraz usprawnień organizacyjnych obejmujących wszystkie obszary życia gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przyczyniających się do cywilizacyjnego awansu naszego województwa.

§3
1.  Wnioski o nagrodę rozpatruje komisja powołana przez Zarząd OFN spośród swoich członków.
2. Do zadań komisji należy:
a) przestrzeganie formalnych zasad konkursu,
b) wyznaczenie recenzentów merytorycznych,
c) zaopiniowanie wniosków i przedstawienie propozycji Zarządowi Olsztyńskiego Forum Naukowego, który podejmuje ostateczną decyzję i przedkłada Marszałkowi Województwa.
3. Rozpatrzeniu podlegają wnioski udokumentowane.

§4
Przez udokumentowanie wniosku rozumie się kopie prac naukowych oraz informację o stopniu zaawansowania działań, których końcowym efektem winno być wdrożenie, zarejestrowany wynalazek, rozwiązanie patentowe lub organizacyjne, przynoszące określone korzyści materialne lub kulturowe. Ponadto każdy wniosek winien być wsparty dwoma pisemnymi rekomendacjami – ocenami, wykonanymi przez tzw. samodzielnych pracowników naukowych.
 
§5
Nagroda może być indywidualna lub zespołowa. Jednakże w przypadku nagrody zespołowej należy wskazać kierownika zespołu.

Każda z form wyróżnienia może być przyznana jedynie osobie obecnie lub wcześniej zatrudnionej w naszym województwie i tylko jeden raz danej osobie.

Wcześniejsze wyróżnienia (np.: nagroda ministra, rektora lub dyrektora instytutu) za dokonanie będące przedmiotem wniosku, nie są przeszkodą w uzyskaniu nagrody.
 

§6
Na wyróżnienie nagrodą składa się adres gratulacyjny oraz kwota pieniężna. Wyniki konkursu oraz przedmiot dokonania naukowego będą upowszechnione w lokalnych środkach masowego przekazu.

§7
Dopuszcza się możliwość nie przyznania nagrody jeśli wnioski złożone w danym roku nie będą dostatecznie uzasadnione lub będą reprezentować niewystarczającą wysoki poziom.