Artykuły z kategorii

CEL PROGRAMU
Program „Moje Boisko – Orlik 2012” przedstawiony przez Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska podczas Expose w dniu 23 listopada 2007 roku, zakładał budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz  z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu było udostępnienie mieszkańcom, a w szczególności dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.


Problemem ostatnich lat jest brak jasnej i klarownej koncepcji rozbudowy infrastruktury sportowej w Polsce. Buduje się chaotycznie, często za ogromne pieniądze. Oczywistym jest fakt, że brakuje nowoczesnych kompleksów sportowych.


Jednym z podstawowych zadań Państwa jest zapewnienie obywatelom możliwości uprawiania sportu, niezależnie od statusu majątkowego czy pozycji społecznej. Należy, zatem stworzyć na tyle atrakcyjne formy, aby zachęcić jak największą liczbę osób do aktywności sportowej.


Zgodnie ze Strategią Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015 celem działania Ministerstwa Sportu i Turystyki jest zmniejszenie dystansu, jaki w tej dziedzinie dzieli Polskę od krajów europejskich. Realizacja tych zadań uwarunkowana jest znacznym zwiększeniem nakładów finansowych na ten cel.


Adresatem projektu były jednostki samorządu terytorialnego, które aplikowały o udział w programie do samorządu województwa, który dokonywał wyboru beneficjentów, przekazując ich wykaz wraz ze stosowną uchwałą Sejmiku Województwa do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Podstawą prawną Programu „Moje Boisko Orlik 2012” jest rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu.


Program „Moje Boisko Orlik 2012” obejmował budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w skład którego wchodzą:
- dwa boiska (boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 x 32,1 m,
- budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60 m kw,
- oświetlenie kompleksu.

 

Program realizowany był na podstawie zaadoptowanego projektu typowego stanowiącego własność Ministerstwa Sportu i Turystyki. Powierzchnię działki niezbędną do zabudowy kompleksu określa się na 3000 m kw. W celu profesjonalnego prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz prawidłowego wykorzystania kompleksu sportowego, jednostki samorządu terytorialnego uczestniczące w Programie zostały zobowiązane do zatrudnienia trenera-animatora sportu na obiekcie Orlik.

 

 

 

WARUNKI FINANSOWANIA

 

Program zakładał trzy źródła finansowania:
- środki budżetu państwa do 33% kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak niż 333 000 zł brutto (w przypadku inwestycji zlokalizowanych na terenie gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca tzw. Wskaźnik G był niższy niż 1000 zł dofinansowanie stanowiło do 47% kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej jednak niż 500 000 zł);


- środki województwa do 33% wartości kosztorysowej zadania, nie więcej jednak niż 333 000 zł brutto, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, które spełniają kryteria dostępu do jednego z działań w ramach PROW 2007-2013 i zadeklarowały wystąpienie o dofinansowanie inwestycji z tego tytułu, województwo warmińsko-mazurskie udzieliło pomocy finansowej w wysokości proporcjonalnej do wkładu własnego jednostki samorządu terytorialnego, nie więcej jednak niż 100 000 zł. W 2012 roku Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dofinansował realizację inwestycji jedynie na terenie tych gmin, które we wcześniejszych latach nie uczestniczyły w realizacji Programu „Moje Boisko Orlik 2012”. Dofinansowanie w roku 2012 wynosiło do 33% wartości kosztorysowej zadania, nie więcej jednak niż 333 000 zł brutto;


- środki własne wnioskodawcy zaplanowane w budżecie w wysokości gwarantującej rzeczowe zakończenie zadania.

 

Wykonanie zadania zgodnie z założeniami programu oraz jego zakończenie rzeczowe i finansowe powinno nastąpić w terminie do 31 grudnia danego roku, w którym realizowana była inwestycja.

 

Poniższe zestawienie pokazuje ile kompleksów sportowych Orlik z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu samorządu województwa, budżetu państwa oraz ze środków PROW:

 

orliki mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budżet samorządu województwa: 151
Budżet państwa: 159
Środki z PROW: 54

 

W latach 2008-2012 w województwie warmińsko-mazurskim w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012” powstało 159 kompleksów sportowych. Kompleksy sportowe „Orlik“ na terenie województwa warmińsko-mazurskiego są własnością poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Obiekty zarządzane są przez lokalne ośrodki sportu i rekreacji lub szkoły, przy których się znajdują.

 

 ZOBACZ ZESTAWIENIE ORLIKÓW W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM