Artykuły z kategorii

Logotyp MSiT

Ministerstwo Sportu i Turystyki latach 2015-2020 będzie realizowało program „Nie bądź pionkiem w grze!”. Są to działania edukacyjne i profilaktyczne mające na celu zapobieganie korupcji w sporcie.

Ideą projektu jest przeciwdziałanie korupcji w sporcie i ustawianiu zawodów sportowych. Działania realizowane będą poprzez cykliczne inicjatywy polegających na organizacji szkoleń i zajęć edukacyjnych, adresowanych do różnych grup docelowych środowiska sportowego. W warsztatach wezmą udział młodzi zawodnicy oraz kadra zarządzająca organizacjami sportowymi, działalność badawczo-naukową oraz działania informacyjno-promocyjne.

Potrzeba wdrożenia Programu „Nie bądź pionkiem w grze!” wynika bezpośrednio z obowiązujących krajowych dokumentów strategicznych, w tym w szczególności „Programu rozwoju sportu do roku 2020” oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019.

Treści programowe nawiązują do aktualnego stanu prawnego i stanowią również odpowiedź na rekomendacje zawarte w konkluzjach Rady Unii Europejskiej z 2011 r. w sprawie walki z manipulowaniem wynikami sportowymi oraz uwzględniają postanowienia Konwencji Rady Europy w sprawie manipulowania zawodami sportowymi, sporządzonej w Magglingen 18 września 2014 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI